title
讲道系列一共有 1061篇信息

下一页   上一页   最末页

编号 发布者 标题 MP3 播放
15康来昌030223 时候未到 (约翰福音7:6)
14康来昌030222 赦罪 (马太福音20:23)
13康来昌030126 活水 (约翰福音4:10)
12康来昌020512 得救到得胜 (下) (路得记)
11康来昌020512 得救到得胜 (上) (路得记)
10康来昌020505 神和人 (路加福音15章)
9康来昌020428 认识神 (从雅各的生平来认识神)
8康来昌020421 种与收 (下)
7康来昌020421 种与收 (上)
6康来昌020414 神喜悦的人
5康来昌020407 从赦罪到不犯罪 (约翰福音8:1-11)
4康来昌020106 毕士大(约翰福音5:1-18)
3康来昌020105 苦尽甘来(撒母耳记上1章)
2康来昌011209 拯救罪人
1康来昌011021 标竿 (扫罗和保罗:腓立比书3:7)

下一页   上一页   最末页

发布信息     管理功能     回公布栏

●Powered By CGIC