title
講道系列一共有 1345篇信息

第一頁   下一頁   << 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> 上一頁   最末頁


編號 發佈者 標題 MP3 播放
947康來昌130628 作主 (哥林多前書6:1-4)
946康來昌130626 作客 (彼得前書2:9-17)
945康來昌130616 你們的榮耀 (以弗所書3:12-13)
944康來昌130609 敬畏神的人 (詩篇66篇)
943康來昌130609 基督的工作 (以弗所書2:10)
942康來昌130609 一同活過來 (以弗所書2:1-6,哥林多前書6:12-20)
941康來昌130607 順服、禱告、友誼 (羅馬書15-16章)
940康來昌130606 創世記裡的欺騙 (創世記)
939康來昌130604 約伯的結局 (約伯記40:8-42:17)
938康來昌130603 求賞的禱告 (以弗所書1:18-23)
937康來昌130602 罪的工作 (以弗所書2章)
936康來昌130601 智義慈福 (箴言8:16、18-20)
935康來昌130531 自由的身體 (哥林多前書6:12)
934康來昌130526 我們的福氣 (以弗所書1:3-14)
933康來昌130521 神的義 (約伯記34:33-35:11,38章)
932康來昌130519 我們的福氣 (以弗所書1:3-4)
931康來昌130519 堅持到底 (希伯來書3:7-4:11)
930康來昌130517 愛的自由 (羅馬書14章)
929康來昌130514 報應 (約伯記34:11-12)
928康來昌130510 她的愛多 (路加福音7:36-50)

第一頁   下一頁   << 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> 上一頁   最末頁

發佈信息     管理功能     回首頁